Canal de Prevenció FREMAP

Sou a:

Contingut de la pàgina

Comunicat de l'AEPD en relació amb la presa de temperatura per part de comerços, centres de treball i altres establiments.

4 de maig de 2020.

L'AEPD expressa la seva preocupació per aquest tipus d'actuacions, que suposen una ingerència particularment intensa en els drets dels afectats i que s'estan fent sense el criteri previ de les autoritats sanitàries.

La gradual retirada de les mesures de confinament i limitació de l'activitat econòmica i social està determinant la implantació de mesures encaminades a prevenir nous contagis de COVID – 19.

Entre aquestes mesures s'està incloent, aparentment de forma generalitzada i en molt variats entorns, la presa de temperatura de les persones per determinar la possibilitat que puguin accedir a centres de treball, comerços, centres educatius o un altre tipus d'establiments o equipaments.

En aquesta situació, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades considera necessari destacar la seva preocupació per aquest tipus d'actuacions, que s'estan fent sense el criteri previ i necessari de les autoritats sanitàries.

Tractament de dades personals sensibles.

Ha d'assenyalar-se, en primer lloc, que aquest tipus d'operació suposa un tractament de dades personals que, com a tal, ha d'ajustar-se a les previsions de la legislació corresponent. Aquesta normativa conté apartats específics que tenen en compte situacions com l'actual, al mateix temps que permeten seguir aplicant els principis i garanties que protegeixen el dret fonamental a la protecció de dades.

Aquest tractament de presa de temperatura suposa una ingerència particularment intensa en els drets dels afectats. Per una part, perquè afecta a dades relatives a la salut de les persones, no només perquè el valor de la temperatura corporal és una dada de salut en si mateix sinó també perquè, a partir d'ell, s'assumeix que una persona pateix o no una concreta malaltia, com és en aquests casos la infecció per coronavirus.

D'altra banda, els controls de temperatura es duran a terme sovint en espais públics, de manera que una eventual denegació d'accés a un centre educatiu, laboral o comercial estaria revelant a tercers que no tenen cap justificació per conèixer-ho que la persona afectada té una temperatura per damunt del que es consideri no rellevant i, sobretot, que pot haver estat encomanada pel virus.

En últim extrem, i depenent del context en què s'apliqui aquesta mesura, les conseqüències d'una possible denegació d'accés poden tenir un important impacte per a la persona afectada.

Criteris d'implantació.

L'aplicació d'aquestes mesures i el corresponent tractament de dades requeriria la determinació prèvia que faci l'autoritat sanitària competent, que en aquests moments és el Ministeri de Sanitat, de la seva necessitat i adequació a l'objectiu de contribuir eficaçment a prevenir la disseminació de la malaltia en els àmbits en què s'apliquin, regulant els límits i garanties específiques per al tractament de les dades personals dels afectats.

En aquest sentit, ha de tenir-se en compte, entre altres qüestions, que segons les informacions proporcionades per les autoritats sanitàries, hi ha un percentatge de persones encomanades asimptomàtiques que no presenta febre, que la febre no sempre és un dels símptomes presents en pacients simptomàtics, en particular en els primers estadis del desenvolupament de la malaltia, i que, d'altra banda, pot haver-hi persones que presentin elevades temperatures per causes alienes al coronavirus.

És per això que aquestes mesures han d'aplicar-se només tenint en compte els criteris definits per les autoritats sanitàries, tant pel que fa a la seva utilitat com a la seva proporcionalitat, és a dir, fins a quin punt aquesta utilitat és suficient per justificar el sacrifici dels drets individuals que les mesures suposen i fins a quin punt aquestes mesures podrien o no ser substituïdes, amb igual eficàcia, per unes altres menys intrusives.

D'altra banda, aquests criteris han d'incloure també precisions sobre els aspectes centrals de l'aplicació d'aquestes mesures. Així, per exemple, la temperatura a partir de la qual es consideraria que una persona pot estar encomanada per la COVID – 19 hauria d'establir-se tenint en compte l'evidència científica disponible. No hauria de ser una decisió que assumeixi cada entitat que implanti aquestes pràctiques, ja que això suposaria una aplicació heterogènia que disminuiria en qualsevol cas la seva eficàcia i podria donar lloc a discriminacions injustificades.

Principi de legalitat.

Com qualsevol tractament de dades, la recollida de dades de temperatura ha de regir-se pels principis establerts en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i, entre ells, el principi de legalitat. Aquest tractament ha de basar-se en una causa legitimadora de les previstes en la legislació de protecció de dades per a les categories especials de dades (articles 6.1 i 9.2 del RGPD).

En el cas de la comprovació de la temperatura corporal com a mesura preventiva de l'expansió de la COVID – 19, aquesta base jurídica no podrà ser, amb caràcter general, el consentiment dels interessats. Les persones afectades no poden negar-se a sotmetre's a la presa de temperatura sense perdre, al mateix temps, la possibilitat d'entrar en uns centres de treball, educatius o comercials, o en els mitjans de transport, a què estan interessats a accedir. Per tant, aquest consentiment no seria lliure, un dels requisits necessaris per invocar aquesta base legitimadora.

A l'entorn laboral, i sempre que s'hagin tingut en consideració les altres qüestions que s'aborden en aquesta comunicació, la possible base jurídica podria trobar-se en l'obligació que tenen els ocupadors de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores al seu servei en els aspectes relacionats amb el treball. Aquesta obligació operaria a la vegada com a excepció que permet el tractament de dades de salut i com a base jurídica que legitima el tractament.

Tanmateix, i addicionalment, el RGPD requereix també en aquests casos que la norma que permeti aquest tractament ha d'establir també garanties adequades. Aquestes garanties hauran de ser especificades pel responsable del tractament.

Aquesta base jurídica podria ser tinguda en compta amb un abast ampli, tenint en compte que, encara que un centre o local estiguin destinats a unes finalitats específiques que impliquin que en ells es concentrin un elevat nombre de clients o usuaris aliens a l'empresa que els gestiona, sempre estaran presents en ells persones treballadores sobre les quals l'ocupador manté les seves obligacions.

Aquesta aproximació, no obstant això, requereix una adequada ponderació entre l'impacte sobre els drets dels clients o usuaris d'aquestes mesures i l'impacte en el nivell de protecció de les persones empleades. Aquesta ponderació ha de basar-se en diferents factors. Abans de res, els criteris establerts per les autoritats sanitàries. Però també els relacionats amb el major o menor risc que es pugui produir en cada cas concret o amb la possibilitat d'aplicar mesures alternatives de protecció per al personal. Per exemple, el risc serà menor en un establiment en què les persones empleades estiguin físicament separades de la clientela que en un altre en què aquesta barrera física no existeixi o sigui més precària.

En uns altres àmbits en què no sigui rellevant aquesta base jurídica, cabria plantejar l'existència d'interessos generals en el terreny de la salut pública que han de ser protegits. No obstant això, aquesta possibilitat requeriria igualment, com estableix l'article 9.2.i RGPD, d'un suport normatiu a través de lleis que estableixin aquest interès i que aportin les garanties adequades i específiques per protegir els drets i llibertats dels interessats.

La utilització de l'interès legítim dels responsables del tractament com a base legitimadora quedaria en qualsevol cas exclosa, per un doble motiu. Per una part, perquè cap disposició de l'article 9.2 del RGPD permet aixecar la prohibició de tractament de dades sensibles per raons d'interès legítim (llevat que en determinades matèries així el tingui en compte el dret de la Unió o dels Estats Membre). Per una altra, perquè l'impacte d'aquest tipus de tractaments sobre els drets, llibertats i interessos dels afectats faria que aquest interès legítim no resultés prevalent amb caràcter general.

Limitació de finalitat i exactitud de les dades.

La normativa de protecció de dades conté altres disposicions que resulten també especialment aplicables en el cas dels mesuraments de temperatura com a mesura de prevenció contra l'expansió de la COVID – 19.

Entre els principis de protecció de dades recollides en el RGPD, ha d'esmentar-se el de limitació de la finalitat. Aquest principi suposa que les dades (de temperatura) només poden obtenir-se amb la finalitat específica de detectar possibles persones encomanades i evitar el seu accés a un determinat lloc i el seu contacte dins ell amb unes altres persones. Però aquestes dades no han de ser utilitzats per a cap altra finalitat. Això és especialment aplicable en els casos en què la presa de temperatura es faci utilitzant dispositius (com, per exemple, cambres tèrmiques) que ofereixin la possibilitat de gravar i conservar les dades o tractar informació addicional, en particular, informació biomètrica.

D'igual manera, el principi d'exactitud, aplicat en aquest context, implica que els equips de mesura que s'usin han de ser els adequats per poder registrar amb fiabilitat els intervals de temperatura que es considerin rellevants. Aquesta adequació hagués d'establir-se utilitzant només equips homologats per a aquestes fins i amb criteris que tinguin en compte aquests nivells de sensibilitat i precisió. El personal que els usi ha de reunir els requisits legalment establerts i estar format en el seu ús. Convé insistir, pel que fa al cas, en l'impacte que sobre els interessats hauria de la identificació d'un possible indicador de l'existència de contagi resultés errònia com a conseqüència d'un equip inapropiat o d'un mal desenvolupament del mesurament.

Drets i garanties.

En qualsevol cas, els afectats segueixen mantenint els seus drets d'acord amb el RGPD i segueixen sent aplicable les altres garanties que el Reglament estableix, per bé que adaptades a les condicions i circumstàncies específiques d'aquest tipus de tractament.

En aquest sentit, haguessin de considerar-se, entre d'altres, mesures relatives a la informació als treballadors, clients o usuaris sobre aquests tractaments (en particular si es produirà un enregistrament i conservació de la informació), o d'altres per permetre que les persones en què es detecti una temperatura superior a la normal puguin reaccionar davant la decisió d'impedir-los l'accés a un recinte determinat (per exemple, justificant que la seva temperatura elevada obeeix a unes altres raons). Per fer-ho, el personal haurà d'estar qualificat per poder valorar aquestes raons addicionals o ha d'establir-se un procediment perquè la reclamació pugui adreçar-se a una persona que pugui atendre-la i, si escau, permetre l'accés.

És igualment important establir els terminis i criteris de conservació de les dades en els casos en què siguin registrats. En principi, i donades les finalitats del tractament, aquest registre i conservació no haguessin de produir-se, llevat que pugui justificar-se suficientment davant la necessitat de fer front a eventuals accions legals derivades de la decisió de denegació d'accessos.

Ha d'assenyalar-se, finalment, que aquesta comunicació es refereix amb caràcter general a qualsevol procés de presa de temperatura en els escenaris més probables durant aquest període de mitigació del confinament i limitacions a la mobilitat i a l'activitat social i econòmica.

Tanmateix, depenent del tipus de tecnologia que s'usi, pot ser necessari prendre en consideració uns altres elements que, encara que relacionats amb els esmentats, tenen una especial incidència en una o una altra d'aquestes diferents tecnologies.

Aquest és el cas de les cambres tèrmiques, a què ja s'ha feta al·lusió, en la mesura en què poden oferir possibilitats addicionals a la presa de temperatura i que, per això, han de ser utilitzades prestant especial atenció als principis de limitació de finalitat i minimització de dades establecidas per l'article 5.1 RGPD.

Segueix-nos també en LinkedIn si vols que et mantinguem informat.Consulti la versió descarregable en format PDFen pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FREMAP posa a disposició d'empreses i treballadors l'espai web “Coronavirus. Què has de conèixer?” amb enllaços a informació oficial publicada, vídeos divulgatius i cartells informatius sobre el coronavirus. Punxa per accedir i/o comparteix-ho: "https://prevencion-ca.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html".

AGENDA

Gener 2021
Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Llegenda de colors:
Color de fons dels dies en què hi ha jornades Jornades, Color de fons dels dies en què hi ha tallers Tallers i Color de fons dels dies en què hi ha d'altres Altres.

Filtre d'esdeveniments per:
Anar a l'inici de la pàgina