Canal de Prevenció FREMAP

Sou a:

Contingut de la pàgina

Coronavirus: Mesures urgents extraordinàries que afecten a les condicions de treball.

18 de març de 2020

Aspectes que afecten a les condicions de treball.

Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

En concret, les mesures adoptades en aquest reial decret llei estan orientades a un triple objectiu. Primer, reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables; segon, donar suport a la continuïtat en l'activitat productiva i el manteniment del treball; i tercer, reforçar la lluita contra la malaltia.

Article 5. Caràcter preferent del treball a distància.

Les mesures excepcionals de naturalesa laboral que s'estableixen en aquesta norma tenen com a objectius prioritaris garantir que l'activitat empresarial i les relacions de treball es reprenguin amb normalitat després de la situació d'excepcionalitat sanitària.

En particular, s'establiran sistemes d'organització que permetin mantenir l'activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància, havent de l'empresa adoptar les mesures oportunes si això és tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat. Aquestes mesurades alternatives, particularment el treball a distància, hauran de ser prioritàries davant la cessació temporal o reducció de l'activitat.

Amb l'objectiu de facilitar l'exercici de la modalitat de treball a distància en aquells sectors, empreses o llocs de treball en què no estigués prevista fins al moment, s'entendrà complerta l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos, en els termes previstos en l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb caràcter excepcional, a través d'una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora.

Article 6. Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada.

1. Les persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures d'atenció pel que fa al cònjuge o parella de fet, així com pel que fa als familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i/o a la reducció de la mateixa en els termes previstos en aquest article, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària de la COVID-19.

S'entendrà que concorren aquestes circumstàncies excepcionals quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció d'alguna de les persones indicades en l'apartat anterior que, per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessiti d'atenció personal i directa com a conseqüència directa de la COVID-19. Així mateix, es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals quan existeixin decisions adoptades per les Autoritats governatives relacionades amb la COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin atenció o atenció a la persona necessitada dels mateixos. També es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals que requereixen la presència de la persona treballadora, quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat de l'atenció o assistència directes de cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb la COVID-19.

El dret previst en aquest article és un dret individual de cadascun dels progenitors o cuidadors, que ha de tenir com a pressupost el repartiment corresponsable de les obligacions d'atenció i l'evitació de la perpetuació de rols, havent de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l'empresa, particularment en cas que siguin diverses les persones treballadores que accedeixen al mateix en la mateixa empresa.

Els conflictes que poguessin generar-se per l'aplicació d'aquest article seran resolts per la jurisdicció social a través del procediment establert en l'article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social. L'exercici dels drets previstos en aquest article es considera exercici de drets de conciliació amb caràcter general.

2. El dret a l'adaptació de la jornada per deures d'atenció per circumstàncies excepcionals relacionades amb la COVID-19 és una prerrogativa de la qual concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, tenint en compte les necessitats concretes d'atenció que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, i les necessitats d'organització de l'empresa. Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.

El dret a l'adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, de la qual alteració o ajust permeti que la persona treballadora pugui dispensar l'atenció i atenció objecte d'aquest article. Pot consistir en canvi de torn, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible en l'empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures establertes en aquesta norma,, que es limita al període excepcional de durada de la COVID-19.

3. Les persones treballadores tindran dret a una reducció especial de la jornada de treball en les situacions previstes en l'article 37.6, de l'Estatut dels Treballadors, quan concorrin les circumstàncies excepcionals previstes en l'apartat primer d'aquest article, amb la reducció proporcional del seu salari. Llevat de per les peculiaritats que s'exposen a continuació, aquesta reducció especial es regirà pel que estableix els articles 37.6 i 37.7 de l'Estatut dels Treballadors, així com per la resta de normes que atribueixen garanties, beneficis, o especificacions de qualsevol naturalesa a les persones que accedeixen als drets establerts en aquests preceptes.

La reducció de jornada especial haurà de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació, i podrà assolir el cent per cent de la jornada si resultés necessari, sense que això impliqui canvi de naturalesa a l'efecte d'aplicació dels drets i garanties establertes en l'ordenament per a la situació prevista en l'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors.

En cas de reduccions de jornada que arribin al 100% el dret de la persona treballadora haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat en consideració a la situació de l'empresa.

En el supòsit establert en l'article 37.6 segon paràgraf no serà necessari que el familiar que requereix atenció i atenció no desenvolupi activitat retribuïda.

4. En cas que la persona treballadora es trobés gaudint ja d'una adaptació de la seva jornada per conciliació, o de reducció de jornada per atenció de fills o familiars, o d'algun dels drets de conciliació previstos en l'ordenament laboral, inclosos els establerts en el propi article 37, podrà renunciar temporalment a ell o tindrà dret a què es modifiquin els termes de seu gaudeixi sempre que concorrin les circumstàncies excepcionals previstes en l'apartat primer d'aquest article, havent de la sol·licitud limitar-se al període excepcional de durada de la crisi sanitària i acomodar-se a les necessitats concretes d'atenció que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, així com a les necessitats d'organització de l'empresa, presumint-se que la sol·licitud està justificada, és raonable i proporcionada llevat que hi hagi una prova en contra., debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.

Article 22. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada a causa de força major.

1. Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. En els supòsits en què es decideixi per l'empresa la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball amb base en les circumstàncies descrites en l'apartat 1, s'aplicaran les següents especialitats, pel que fa al procediment recollit en la normativa reguladora d'aquests expedients:

  • a) El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa, que s'acompanyarà d'un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat com a conseqüència de la COVID-19, així com, si escau, de la corresponent documentació acreditativa. L'empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l'informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d'existir, a la representació d'aquestes.
  • b) L'existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada prevista en aquest article, haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, sigui quin sigui el nombre de persones treballadores afectades.
  • c) La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, informe previ, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i haurà de limitar-se a constatar l'existència, quan escaigui, de la força major al·legada per l'empresa corresponent a aquesta la decisió sobre l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que assortiran efectes des de la data del fet causant de la força major.
  • d) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la qual sol·licitud serà potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies.

3. Per a la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que afectin als socis treballadors de cooperatives de treball associat i societats laborals inclosos en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació, serà aplicable el procediment especifico previst en el Reial decret 42/1996, de 19 de gener, pel qual s'amplia la protecció per desocupació als socis treballadors de cooperatives de treball associat en situació de cessament temporal o reducció temporal de jornada, llevat de pel que fa al termini per a l'emissió de resolució per part de l'Autoritat Laboral i a l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que es regiran pel que preveu els apartats c) i d) de l'apartat anterior.

Article 23. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.

1. En els supòsits que es decideixi per l'empresa la suspensió de contracte o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19, s'aplicaran les següents especialitats, pel que fa al procediment recollit en la normativa reguladora d'aquests expedients:

  • a) En cas que no existeixi representació legal de les persones treballadores, la comissió representativa d'aquestes per a la negociació del període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius del sector a què pertanyi l'empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cadascun dels sindicats que compleixin aquests requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents. En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, escollits de conformitat amb el recollit en l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors. En qualsevol dels supòsits anteriors, la comissió representativa haurà d'estar constituïda en l'improrrogable termini de 5 dies.
  • b) El període de consultes entre l'empresa i la representació de les persones treballadores o la comissió representativa prevista en el punt anterior no haurà d'excedir el termini màxim de set dies.
  • c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la qual sol·licitud serà potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de set dies.

2. Per a la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que afectin als socis treballadors de cooperatives de treball associat i societats laborals inclosos en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació, serà aplicable el procediment especifico previst en el Reial decret 42/1996, de 19 de gener, llevat de pel que fa al desenvolupament del període de consultes i a l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que es regiran pel que preveu els apartats b) i c) de l'apartat anterior.

Article 24. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb la COVID-19.

1. En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats partint de força major temporal vinculat a la COVID-19 definida en l'article 22, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273. 2 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat partint d'aquesta causa quan l'empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social. Si l'empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d'alta a la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar assolirà al 75% de l'aportació empresarial.

2. Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d'aquest període com a efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d'aplicació el que estableix l'article 20 de la Llei General de la Seguretat Social.

3. L'exoneració de quotes s'aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l'empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció de jornada. A l'efecte del control de l'exoneració de quotes serà suficient la verificació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període que es tracti.

4. La Tresoreria General de la Seguretat Social establirà els sistemes de comunicació necessaris per al control de la informació traslladada per la sol·licitud empresarial, en particular a través de la informació de què disposa el Servei Públic d'Ocupació Estatal, amb relació als períodes de gaudeixi de les prestacions per desocupació.

FREMAP posa a disposició d'empreses i treballadors l'espai web “Coronavirus. Què has de conèixer?” amb enllaços a informació oficial publicada, vídeos divulgatius i cartells informatius sobre el coronavirus. Punxa per accedir i/o comparteix-ho: https://prevencion-ca.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html”.

Així mateix, en cas de qualsevol dubte, posi's en contacte amb el seu gestor de FREMAP.

Consulti la versió descarregable en format PDFen pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

AGENDA

Gener 2021
Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Llegenda de colors:
Color de fons dels dies en què hi ha jornades Jornades, Color de fons dels dies en què hi ha tallers Tallers i Color de fons dels dies en què hi ha d'altres Altres.

Filtre d'esdeveniments per:
Anar a l'inici de la pàgina